Več informacij in povezave


Uporabne povezave

Za več informacij o ravnanju z živalskimi stranskimi proizvodi in obveščanju sledite spodnjim povezavam.


Dodatne informacije in pogosta vprašanja

Kako je v skladu z novo koncesijsko pogodbo organiziran prevzem ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo in kako je bila oblikovana cena?
Prevzem ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo, je natanko opredeljen na naši spletni strani kot Prevzem ŽSP K1 in K2 pri kmetijskih gospodarstvih:
http://www.koto.si/Izvajanje-storitev-javne-slu%C5%BEbe/Prevzem-%C5%BDSP-za-fizi%C4%8Dne-osebe

Primeri izračuna cene storitve za prevzem ŽSP kategorije 1 in 2 so na voljo na spodnji povezavi:
http://www.koto.si/Izvajanje-storitev-javne-slu%C5%BEbe/Obra%C4%8Dunavanje-stro%C5%A1kov-prevzema

Ali lahko koncesionar in/ali njegov podizvajalec (NVI)  prevzema ŽSP nastale v lovskih zbiralnicah kot ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo?
Ne. 
Zaradi dejavnosti lovskih družin (LD), nastajata dve vrsti živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) in sicer:
trupla poginulih in povoženih divjih živali in 
ŽSP, ki nastanejo v lovskih zbiralnicah. 

Od vrste ŽSP (truplo ali ostali ŽSP) je odvisno tudi ravnanje z ŽSP. ŽSP kategorije 1 in 2 prevzema koncesionar KOTO d.o.o. skupaj s podizvajalcem, razen v primeru trupel poginulih živali, kjer prevzem opravlja Veterinarsko higienska služba NVI, v okviru javne veterinarske službe. 
Lovske zbiralnice so registriran živilski obrat v katerem lahko nastajajo ŽSP in za katerega glede ŽSP veljajo enaka pravila kot za vse druge nosilce živilske dejavnosti npr. klavnice, predelave mesa, trgovine... ŽSP, ki nastanejo v lovski zbiralnici niso ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastne potrebe 
Praviloma pri rokovanju s trupi uplenjene divjadi v lovskih zbiralnicah nastajajo ŽSP kategorije 3 (od delov trupov, ki so ocenjeni kot primerni za prehrano ljudi), katerih zbiranje predelava in uporaba ni stvar koncesijske pogodbe. V lovskih zbiralnicah lahko nastanejo tudi ŽSP kategorije 2, to so predvsem patološko spremenjeni deli živali, npr. pljuča živali obolelih za pljučnico, abscesi, v posameznih primerih pa bi bili trupi ali deli trupov lahko kategorizirani tudi kot ŽSP kategorije 1 npr. v primeru, ko bi v monitoringu rezidua našli prisotnost dioksinov v divjačini. V skladu z dobro lovsko prakso se odstreljena divjad iztrebi v lovišču, tako da praviloma črevesje z vsebino ne vstopa v objekt lovske zbiralnice. Če pa se truplo eviscerira v lovski zbiralnici pa je črevesje z vsebino ŽSP kategorije 2. Tako kot drugi živilski obrati morajo tudi lovske zbiralnice ŽSP kategorije 1 in 2 predati koncesionarju KOTO d.o.o.  - cena 0.1924 € za kg oziroma plačilo najmanj 300 kg, če je prevzem manjši (Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 15/17). 
Kot rečeno večino ŽSP, ki nastane v lovskih zbiralnicah lahko kategoriziramo kot ŽSP kategorije 3, katerega prevzamejo obrati za ŽSP kategorije 3. ŽSP kategorije iz lovskih zbiralnic in trupla povožene divjadi lahko lovske družine uporabijo tudi za krmljenje zveri na krmiščih – mrhoviščih lovske družine, ki so evidentirana tudi v letnih lovsko upravljavskih načrtih pri Zavodu za gozdove. Z dovoljenjem UVHVVR so možne še drugi načini odstranjevanja in uporabe ŽSP. 
Poginula divjad v lovišču LD je izven obsega zbiranja poginulih živali - Uredba 1069/209 ES se ne uporablja za poginule divje živali. Poginula divjad se zbira samo, če obstaja sum na kužno bolezen. V tem primeru trupla poginule divjadi in tudi trupla povožene divjadi prevzame NVI v okviru javne veterinarske službe. Trupel poginule (in povožene) divjadi ni dovoljeno zbirati v lovskih zbiralnicah (živilski objekt). 
Če torej želi LD oddati v sistem zbiranja truplo poginule ali povožene divjadi potem se obrne na NVI, v primeru, ko želi oddati ŽSP kategorije 1 in 2  iz lovske zbiralnice pokliče koncesionarja KOTO d.o.o., v primeru oddaje ŽSP kategorije 3 iz lovske zbiralnice pa se LD lahko obrne na nosilce dejavnosti na področju ŽSP, ki so odobreni ali registrirani za predelavo ŽSP kategorije 3. 
Podroben opis ravnanja z ŽSP v okviru lovskih družin je bil predstavljen v članku »Zbiranje, odstranjevanje in uporaba živalskih stranskih proizvodov ter pogoji za krmljenje prostoživečih živali” v Lovcu št.10/2015.

Ali lahko kmetije, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji  npr. zakol drobnice, ŽSP nastale pri zakolu v okviru dopolnilne dejavnosti oddajo NVI-ju, kot ŽSP, ki nastane pri proizvodnji živil za lastno porabo in plačajo ceno, ki je določena v 5. členu Sklepa vlade o določitvi cen?

Ne.
Kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost so registrirani živilski obrati, ki zapadejo pod določbe 4. člena Sklepa o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 15/17)   - za ŽSP kategorije 1 in 2  se obračuna  cena v skladu s 4 členom Sklepa o določitvi cene – 0.1924€/kg oziroma plačilo 300 kg, če je prevzeta količina ŽSP ob enem prevzemu na mestu nastanka manjša od 300 kg. 
V večini primerov pri dopolnilnih dejavnostih nastajajo samo ŽSP kategorije 3, razen v primeru, ko se v okviru dopolnilne dejavnosti izvaja zakol drobnice (SRM). ŽSP kategorije 3 pa lahko prevzemajo nosilci dejavnosti, ki so registrirani za zbiranje in predelavo ŽSP kategorije 3. 
Kmetija lahko torej odda del ŽSP kot ŽSP iz zakola za lastno porabo, če pa oddaja ŽSP iz dopolnilne dejavnosti pa mora to ob oddaji navesti. Uradni veterinarji UVHVVR ob rednih kontrolah preverjajo oddajo ŽSP na kmetijah, ki imajo tudi dopolnilno dejavnost, glede na izvor.
Kmetije so upravičene do subvencije 3,5 €/prevzem samo za ŽSP, ki nastanejo pri zakolu za lastne potrebe, ne pa tudi za ŽSP, ki nastanejo pri izvajanju dopolnilne dejavnosti. V kolikor je na listini o odvozu navedeno, da gre za dopolnilno dejavnost, potem ta listina potrjuje prevzem ŽSP iz dopolnilne dejavnosti.


Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami