Predstavitev

Družba KOTO d.o.o. s sedežem v Ljubljani,  je proizvodno in trgovsko podjetje z več kot 120 zaposlenimi, ki deluje že od leta 1947. Glavna dejavnost podjetja je zagotavljanja celovitih rešitev pri prevzemu in predelavi vseh vrst  živalskih stranskih proizvodov ter zbiranje živalskih kož. Poslovanje pomembno dopolnjujejo storitve prevzema in predelave muljev iz komunalnih ter industrijskih čistilnih naprav ter zbiranje in predelava odpadkov, ki so primerni  za predelavo v lastni bioplinski napravi.

Podjetje KOTO s svojimi rešitvami nudi pomembno podporo slovenski predelovalni industriji, poleg tega pa igra pomembno vlogo pri zagotavljanju varovanja zdravja ljudi in živali.  


Tradicija sožitja z naravo

je slogan, ki zaposlene v družbi KOTO zavezuje, da na vseh nivojih poslovanja družbe delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, tako na področju veterine, prehranske varnosti in varstva okolja in odraža glavno zavezo družbe, to je zagotavljanje stalne in kakovostne storitve pri ravnanju z biološkimi in ostalimi viri.

Dejavnosti družbe so:

 • zbiranje, obdelava in prodaja surovih kož;
 • trgovanje z živalskimi in rastlinskimi maščobami, mešanicami, derivati in drugimi krmnimi komponentami za potrebe živilske, pet food in kemične industrije;
 • zbiranje in predelava živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 ter kategorije 3;
 • zbiranje kuhinjskih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in ostalih biološko razgradljivih odpadkov;
 • predelava biološko razgradljivih odpadkov v bioplin in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov;
 • zbiranje in predelava blat in muljev iz komunalnih in industrijskih čistilnih naprav za vodo.

KOTO skozi čas

Začetki družbe KOTO segajo že v leto 1947. Bogata zgodovina podjetja priča o razvoju in obstoju tudi skozi najbolj nemirna obdobja ter nenehnemu iskanju novih poslovnih poti.

 • 2014Izgradnja demonstracijskega centra za gojenje alg
 • 2010Pričetek predelave biološko razgradljivega blata iz naprav za čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod
 • 2010Statusno preoblikovanje delniške družbe KOTO d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo - KOTO d.o.o.
 • 2010Pripojitev obrata za predelavo odpadkov v reciklažne namene na lokaciji Zalog Novo mesto k matični družbi
 • 2010Pridobitev enotnega okoljevarstvenega dovoljenja
 • 2008Zagon bioplinske naprave ter začetek proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov
 • 2006Pridobitev certifikata ISO 9001:2000
 • 2006Izgradnja obrata za ločeno predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 3
 • 2005Izgradnja biološke čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda
 • 2004Selitev celotnega podjetja na lokacijo v Zalog pri Ljubljani
 • 2000Od maja 2000 dalje družba KOTO nastopa kot koncesionar za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
 • 1999Pridobitev certifikata ISO 14001
 • 1996Podjetje KOTO se organizira kot delniška družba
 • 1989Od 01. 07. 1989 podjetje nastopa kot enovito družbeno podjetje
 • 1987Zaključek rekonstrukcije tovarne beljakovinskih koncentratov v Zalogu
 • 1974Združitev podjetij KOTO in INDE Vransko
 • 1974Z 20 mio. $ izvoza uvrstitev med največje izvoznike v Sloveniji
 • 1973Ustanovitev TOZD KOPROD za področje proizvodnih dejavnosti in TOZD KOTRADE za področje trgovinskih dejavnosti ter delovne skupnosti skupnih služb
 • 1967Odprtje butika na Miklošičevi cesti v Ljubljani
 • 1966Izgradnja tovarne beljakovinskih koncentratov v Zalogu
 • 196128. decembra 1961 združitev podjetij Koteks in Tobus v KOTEKS-TOBUS
 • 1959Prevzem kafilerije v Zgornjem Kašlju
 • 1956Prehod podjetja Tobus v uvozni oddelek Koteksa
 • 1954Registracija izvozno-uvoznega podjetja TOBUS
 • 1952Začetek zbiranja klavniških odpadkov
 • 1947Začetek izvozne dejavnosti gotovih izdelkov in svinjskega usnja kot glavni izvozni izdelek.
 • 194719. junija 1947 ustanovitev podjetja KOTEKS, kot naslednika Republiške direkcije zveznega podjetja Koteks za promet s kožami in tekstilijami.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami