Novice

Družba KOTO – trajnostno usmerjen in odgovoren delodajalec

  • 18. maj 2023
  • Število ogledov: 104
Družba KOTO – trajnostno usmerjen in odgovoren delodajalec

Družba KOTO smo že več kot sedem desetletij eden izmed ključnih gradnikov domače živilskopredelovalne industrije. Intenzivno spremljamo okoljska tveganja in smo usmerjeni v iskanje novih, inovativnih in trajnostnih rešitev, ki zmanjšujejo negativne posledice na naravo in prispevajo k ohranjanju okolja.

Zavedamo se, da so zaposleni ključni za uspeh družbe KOTO in izredno pomembni koščki v mozaiku našega trajnostnega poslovanja in vpetosti v krožno gospodarstvo.

V duhu trajnosti predstavljamo različne profile zaposlenih v naši družbi, ki s svojimi kompetencami in strokovno usposobljenostjo pomembno prispevajo k uresničevanju naše trajnostne strategije in ciljev.

Proizvodni tehnolog spremlja in načrtuje delovanje proizvodnih procesov. Na podlagi podatkov, ki jih priskrbita laborant in vodja kontrole kakovosti in ekologije, načrtuje in usmerja delovanje procesov za proizvodnjo najkakovostnejših produktov skladno z zakonskimi zahtevami in potrebami kupcev. Skupaj z logistom in komercialisti planira zasedenost in izkoriščenost proizvodnje. Skrbi za izpolnjevanje zakonskih zahtev skladno z različnimi standardi, ki jih podjetje ima. Z operaterji usklajuje in optimizira delovanje in nastavitve procesne opreme. Z ustreznim planiranjem proizvodnje pripomore k temu, da so odpadki predelani po najustreznejši metodi in na trajnostni način. To pomeni, da poskrbi, da pri predelavi oz. proizvodnji surovin ne prihaja do viškov ali manjkov in tako zagotovi optimalni izkoristek surovine. Skupaj z vodjo investicij in energetike ter vodjo kontrole kakovosti in ekologije načrtuje posodobitve in nadgradnje tehnoloških procesov.

Laborant skrbi za zajemanje vzorcev surovin in produktov ter izvedbo analiz. Analize opravlja v lastnem laboratoriju po akreditiranih metodah in rezultate predstavi vodji kakovosti in ekologije. Poleg analiz, ki jih izvaja v lastnem laboratoriju, zajema tudi vzorce za oddajo v zunanje akreditirane laboratorije. Z vsemi pridobljenimi rezultati analiz zagotavlja nujno potrebne podatke, da lahko proizvodni procesi potekajo nemoteno in delajo kvalitetne proizvode.


Vodja kontrole kakovosti in ekologije skrbi za podporo procesom s podajanjem rezultatov analiz, ki jih opravi laboratorij. Na podlagi teh analiz redno spremlja kakovost predelave in rezultate. Na podlagi rezultatov podaja vodjem procesov potrebne informacije, ki so pomembne, da se kvaliteta predelave in produktov ohranja na visokem nivoju in je skladna z vsemi zahtevami zakonodaje ter kupcev. Poleg rednega spremljanja skrbi tudi za kontrolo surovin in obveščanje v primeru odstopanj ter vodi in ustrezno ukrepa v primeru reklamacij. Na področju ekologije skrbi za redno preverjanje ustreznosti delovanja ekoloških naprav, kot sta biofilter za čiščenje zraka in biološka čistilna naprava. Planira potrebne posege na napravah na način, da ne prihaja do prekinitev delovanja, in organizira izvedbo zakonsko zahtevanih meritev in monitoringov. Skupaj z operativnim osebjem skrbi za pravilno in ustrezno delovanje naprav v ekologiji in trajnostno delovanje na področju ekologije.


Vodja investicij in energetike (v navezi z energetsko samooskrbo) organizira izvedbo različnih investicij. Skrbi za organizacijo in izvedbo investicijskega vzdrževanja obstoječih naprav in objektov ter v sodelovanju z razvojno pisarno načrtuje posodobitev in nakup nove najsodobnejše tehnologije. Na področju energetike planira nakup in porabo energentov za pridobivanje virov energije. Skrbi za ustrezno izkoriščenost energentov, kar omogoča minimalni vpliv na okolje. V oteženih energetskih razmerah skrbi za izrabo bioplina v maksimalni možni meri, kar zmanjšuje vpliv porabe fosilnih goriv. Pri delovanju energetskih naprav skrbi, da je delovanje skladno z zakonodajo, organizira izvedbo zahtevanih monitoringov in sodeluje pri pregledih inšpekcijskih organov.  

Vodja razvojno projektne pisarne načrtuje, vodi in izvaja delo na strateških, operativnih in razvojno-raziskovalnih projektih, pomembnih za prihodnost, kjer je velik poudarek na trajnostnih principih delovanja in zmanjševanju vplivov na okolje.  Ob delu obvladuje kompleksne tehnološke procese in vse projekte v teku. Poslovodstvu predstavi projekte in rešitve, ki so za podjetje primerni in so skladni s trajnostno usmeritvijo podjetja. Sodeluje z vodjo investicij in energetike in ostalimi sodelavci, ki kasneje projekte v fazi investicij izpeljejo. Poleg razvojnih projektov na tehnologiji vodi tudi projekte trajnostne strategije in projekte na ostalih področjih, kot je na primer digitalizacija.

Z razvojno-projektnim delom je omogočen razvoj podjetja, saj pomembno prispeva k strateškim ciljem podjetja in k odličnost pri izvedbi projektov.

Vodja sistemov skrbi za izvajanje zahtev različnih standardov, ki jih ima podjetje – to so, standarda ISO 9001 in 14001, uveden HACCP sistem, pridobljen certifikat SMETA, ISCC EU in INS. Skrbi tudi za redno preverjanje skladnosti delovanja z naštetimi standardi in certifikati ter izvedbo notranjih in zunanjih presoj. Na podlagi izvedenih aktivnosti podaja usmeritve in predlaga morebitne potrebne izboljšave na procesih. Poleg tega, da skrbi, da je delo skladno z okoljsko in veterinarsko zakonodajo in pridobljenimi okoljskimi in veterinarskimi dovoljenji, sodeluje tudi pri obiskih okoljskih in veterinarskih inšpektorjev.