Predstavitev

KOTO je slovensko proizvodno podjetje s 150 zaposlenimi, ki že od leta 1947 s svojimi rešitvami nudi pomembno podporo slovenski živilsko predelovalni industriji, v zadnjem času pa tudi komunalnemu gospodarstvu. Z našimi storitvami, inovativnim pristopom in izvozno usmerjenostjo krepimo svoj položaj tudi v mednarodnem prostoru.  

Za čisto in varno prihodnost

Za čisto in varno prihodnost je slogan, s katerim se v druži KOTO zavezujemo k trajni skrbi za čisto in varno prihodnost. Na vseh področjih svojega delovanja zasledujemo najvišje okoljske in veterinarske zahteve. Z visokokakovostnimi storitvami in inovativnimi rešitvami pripomoremo k ohranjanju čistega okolja ter varovanju zdravja ljudi in živali, s čimer prispevamo k dolgoročnemu varnemu razvoju in obstoju družbe kot celote.

Dejavnosti družbe so:

 • zbiranje, obdelava in prodaja surovih kož;
 • trgovanje z živalskimi in rastlinskimi maščobami, mešanicami, derivati in drugimi krmnimi komponentami za potrebe živilske, pet food in kemične industrije;
 • zbiranje in predelava živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 ter kategorije 3;
 • zbiranje kuhinjskih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in ostalih biološko razgradljivih odpadkov;
 • predelava biološko razgradljivih odpadkov v bioplin in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov;
 • zbiranje in predelava blat in muljev iz komunalnih in industrijskih čistilnih naprav za vodo.

KOTO skozi čas

Začetki družbe KOTO segajo že v leto 1947. Bogata zgodovina podjetja priča o razvoju in obstoju tudi skozi najbolj nemirna obdobja ter nenehnemu iskanju novih poslovnih poti.

 • 2014Izgradnja demonstracijskega centra za gojenje alg
 • 2010Pričetek predelave biološko razgradljivega blata iz naprav za čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod
 • 2010Statusno preoblikovanje delniške družbe KOTO d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo - KOTO d.o.o.
 • 2010Pripojitev obrata za predelavo odpadkov v reciklažne namene na lokaciji Zalog Novo mesto k matični družbi
 • 2010Pridobitev enotnega okoljevarstvenega dovoljenja
 • 2008Zagon bioplinske naprave ter začetek proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov
 • 2006Pridobitev certifikata ISO 9001:2000
 • 2006Izgradnja obrata za ločeno predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 3
 • 2005Izgradnja biološke čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda
 • 2004Selitev celotnega podjetja na lokacijo v Zalog pri Ljubljani
 • 2000Od maja 2000 dalje družba KOTO nastopa kot koncesionar za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
 • 1999Pridobitev certifikata ISO 14001
 • 1996Podjetje KOTO se organizira kot delniška družba
 • 1989Od 01. 07. 1989 podjetje nastopa kot enovito družbeno podjetje
 • 1987Zaključek rekonstrukcije tovarne beljakovinskih koncentratov v Zalogu
 • 1974Združitev podjetij KOTO in INDE Vransko
 • 1974Z 20 mio. $ izvoza uvrstitev med največje izvoznike v Sloveniji
 • 1973Ustanovitev TOZD KOPROD za področje proizvodnih dejavnosti in TOZD KOTRADE za področje trgovinskih dejavnosti ter delovne skupnosti skupnih služb
 • 1967Odprtje butika na Miklošičevi cesti v Ljubljani
 • 1966Izgradnja tovarne beljakovinskih koncentratov v Zalogu
 • 196128. decembra 1961 združitev podjetij Koteks in Tobus v KOTEKS-TOBUS
 • 1959Prevzem kafilerije v Zgornjem Kašlju
 • 1956Prehod podjetja Tobus v uvozni oddelek Koteksa
 • 1954Registracija izvozno-uvoznega podjetja TOBUS
 • 1952Začetek zbiranja klavniških odpadkov
 • 1947Začetek izvozne dejavnosti gotovih izdelkov in svinjskega usnja kot glavni izvozni izdelek.
 • 194719. junija 1947 ustanovitev podjetja KOTEKS, kot naslednika Republiške direkcije zveznega podjetja Koteks za promet s kožami in tekstilijami.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami