Pogosta vprašanja

 

Odpadki iz naprav za čiščenje odpadnih voda

Kaj je naprava?  

Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev okolja. Obravnavane so le naprave, ki povzročajo emisije v vodno okolje.

Kaj je industrijska naprava?  

Industrijska naprava je tehnološka enota, v kateri poteka proces ali več procesov, ki pri odvajanju industrijske odpadne vode povzročajo onesnaževanje voda. Posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju industrijskih odpadnih vod določajo emisijske uredbe.

Kaj je čistilna naprava?  

Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode. Skupna čistilna naprava pa je čistilna naprava za mešanico komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega 40 %, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku.

Kaj je blato iz čistilnih naprav?  

Blato iz čistilne naprave je odpadek, ki nastane po čiščenju odpadne vode v čistilnih napravah ali ostaja kot blato ob praznenju greznic za odpadno vodo iz gospodinjstev.

Kakšna je sestava blata iz čistilnih naprav?  

Blato vsebuje 40-50 % organskih snovi in pri razkrajanju doprinaša h količini toplogrednih plinov. Blato vsebuje tudi hranilne snovi, kot sta dušik in fosfor. V odpadnih vodah pa se velikokrat nahajajo tudi nezaželene snovi, ki se zaradi fizikalno – kemijskih procesov postopkov čiščenja odpadne vode nalagajo v blatu. Mednje spadajo težke kovine, slabo razgradljive organske spojine, patogeni mikroorganizmi (npr. virusi in bakterije) kot tudi hormonsko aktivne snovi. Vse te nezaželene spojine pa zelo otežujejo uporaba blata v različne uporabne namene.

Kakšni so načini ravnanja z blatom iz čistilnih naprav v EU ?  

Večina evropskih držav vedno manj komunalnih in industrijskih blat odlaga na odlagališča, manjša se tudi vnašanje na kmetijska zemljišča, vedno bolj pa se uveljavlja sosežig v industrijskih napravah in sežig, saj se tako izkoristi energetska vrednost blat. Sežig je zaenkrat v državah EU najbolj pogosta praksa odstranjevanja teh odpadkov.

Kakšen strošek predstavlja ravnanje z blatom iz čistilne naprave?  

Ravnanje z blatom čistilne naprave predstavlja 30-50 odstotkov obratovalnih stroškov čistilne naprave.

 

Kože

Katere tipe kož ponujate?  

Nudimo telečje in goveje kože, v manjših količinah tudi kože drobnic, konjske in kože glav.

Katere pasme so živali, katerih kože ponujate?  

V Sloveniji se vzreja vsaj deset različnih vrst goveda. Med njimi prevladujejo Simmental, Rjavka, Črno-beli Holstein, pa tudi Red Holstein. V družbi KOTO nudimo kakovostne kože naštetih pasem. Za podrobne informacije nas prej kontaktirajte, saj se ponudba spreminja.

Kje se te živali pasejo?  

Večina živali, katerih kože dobimo, so iz hlevske reje.

Katere kategorije kož imate v ponudbi?  

V družbi KOTO nudimo različne kategorije kož, ki jih po navadi sortiramo v 5-kilogramske razrede. Za več informacij o trenutni ponudbi nam pišite na hides@koto.si 

Kakšne so kože (debelina, struktura,…)?  

Naše kože so kakovostne, lepega lica in zrnatosti (odrte).

Katere so najpogostejše napake na kožah po posameznih selekcijah?  

Kože razvrščamo po kakovosti v skladu z Mednarodno pogodbo o kožah št. 6, ki jo je sprejel Mednarodni svet združenja trgovcev s kožami in usnjem (ICHSLTA). Podrobnosti pogodbe so na voljo tukaj >>

Kako poteka odiranje živali?  

V družbi KOTO d.o.o. si prizadevamo, da je kar največ kož strojno odrtih, saj tako zagotovimo boljšo kvaliteto, hkrati pa se izognemo morebitnim napakam, ki bi lahko nastale, zaradi ročnega odiranja.

Kakšen je postopek konzerviranja kož?  

Ker čas od odiranja živali do konzerviranja ne sme biti daljši kot 8 ur, morajo biti vse sveže kože, ki prispejo v naše skladišče, še isti dan posoljene oz. konzervirane. Kot konzervans se uporablja sol, tehnika konzerviranja pa je strojno posipanje soli po mesni strani kože , ki se zlagajo ena na drugo na paleto. Tako posoljene kože ležijo na paleti 1 do 2 tedna, nakar gredo  na sortiranje: naredi se selekcija po kvaliteti in razvrsti v težinske kategorije.

Kam vse lahko pošljete tovor?  

V družbi KOTO sodelujemo tako z evropskimi strankami, kot tudi z azijskimi. Za vas uredimo prevoz iz pristanišča v Kopru v večino večjih pristanišč.

 

Živalski stranski proizvodi

Kaj so ŽSP oz. živalski stranski proizvodi?  

Živalski stranski proizvodi (ŽSP) so snovi živalskega izvora, ki niso namenjene za prehrano ljudi. V primeru nepravilne rabe ali odstranitve, lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali ter okolja, zato so pravila za ravnanje z živalsko stranskimi proizvodi predpisana tako v zakonodaji Evropske unije kot tudi v slovenski nacionalni zakonodaji.
ŽSP predstavljajo cela telesa ali dele živali, proizvode živalskega izvora ali druge proizvode, pridobljene iz živali, ki niso namenjeni prehrani ljudi, vključno z jajčnimi celicami, zarodki in živalskim semenom. Ločimo jih v tri kategorije glede na raven tveganja za javno zdravje in zdravje živali: ŽSP kategorije 1, ŽSP kategorije 2 in ŽSP kategorije 3.

Kaj spada v ŽSP kategorije 1, 2 in 3?  

Živalske stranske proizvode ločimo v različne tri kategorije glede na raven tveganja za javno zdravje in zdravje živali:

 • ŽSP kategorije 1 so snovi, ki predstavljajo predvsem snovi in mešanice snovi in vsebujejo potencialno rizičen material, zato jih predelamo in odstranimo kot odpadek s sežigom v sežigalnici.
 • ŽSP kategorije 2 predstavljajo predvsem snovi in mešanice snovi, kot so blato, vsebina prebavnega trakta, flotat ipd. Predelajo se v surovine primerne za organsko gnojilo in bioplin.
 • ŽSP kategorije 3 predstavljajo predvsem snovi ali mešanice snovi živalskega izvora, ki jih ljudje iz komercialnih razlogov ne uporabimo in zavržemo. To so npr. kože, kopita, parklji, rogovi, ščetine prašičev, ptičje perje in kri in deli zaklanih živali, ki so ocenjeni kot neustrezni za prehrano ljudi, a ne kažejo nobenih znakov bolezni. Ti odpadki gredo v predelavo.

*ŽSP kategorije 1, 2 in 3 določa Uredba (ES) št. 1069/2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Zakaj je ŽSP potrebno predelati?  

Brez ustrezne predelave so lahko ŽSP nevaren odpadek v okolju, zato je predelovanje ŽSP natančno določeno in poteka pod strogim veterinarskim nadzorom. 
Evropska zakonodaja določa najvišje standarde in regulative v svetovnem merilu, ki vključujejo 
- varen prevzem okolju nevarnih surovin (ali surovin, za katere obstaja sum, da bi lahko bile nevarne), 
- skrb za popolno sledljivost in varnost v predelovalni verigi z upoštevanjem HACCP  sistema,
- stroga merila pri ponovni uporabi predelanih surovin.
S predelavo ŽSP prispevamo tudi k trajnostnemu razvoju, saj na tak način poskrbimo za uresničevanje krožne ekonomije; predelani ŽSP so tako lahko ponovno uporabljeni  tudi v industriji krmnih mešanic, goriva in gnojil.


Kako se ŽSP predelujejo?  

Obstaja več različnih postopkov predelave ŽSP, izmed vseh pa je najbolj pogost suhi postopek, ki temelji na dehidraciji ŽSP in naknadnem ločevanju maščob. Pri tem postopku se ŽSP najprej zmeljejo na ustrezno velikost, nato toplotno obdelajo in potem posušijo. Vlaga, ki izhaja v postopku sušenja, se odvaja na kondenzatorje, kjer se utekočini in nato v nadaljevanju obdela kot odpadna voda. Posušeni ŽSP oz. sušina se po fazi sušenja obdela na stiskalnici, kjer se maščobe ločijo od proteinskega dela. Maščobe se nato očistijo, proteinski del pa zmelje in preseje na pravo granulacijo. Končna produkta predelave sta mesno kostna moka in predelane maščobe.
Ključen korak pri predelavi ŽSP je odstranjevanje vode. Od prevzete količine ŽSP, se namreč kar 2/3 snovi odvaja in utekočini. Z ustrezno obdelavo poskrbimo, da se ta voda vrne nazaj v okolje in kroži.

Kako so ŽSP uporabni?  

Snovi, pridobljene iz ŽSP, so uporabne v številnih dejavnostih in industriji. Medtem ko se določene snovi, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali in okolja odstranjujejo, so druge (predvsem iz ŽSP kategorije 3) nepogrešljiva surovina v številnih proizvodnjah in kot take zelo koristne pri uresničevanju krožne ekonomije . Spodaj so navedene možnosti uporabe v skladu z evropsko zakonodajo.

ŽSP kategorije 1 se lahko:
- odstranijo kot odpadki s sežiganjem
- predelajo ali odstranijo s sosežiganjem
- odstranijo s predelavo s sterilizacijo pod pritiskom in zakopavanjem na pooblaščenem odlagališču
- uporabijo kot gorivo za sežig
- uporabijo za proizvodnjo nekaterih proizvodov, ki se dajejo na trg v skladu s posebno ureditvijo, določeno z evropsko in slovensko zakonodajo.

ŽSP kategorije 2 se lahko:
- odstranijo kot odpadki s sežiganjem
- predelajo ali odstranijo s sosežiganjem
- odstranijo s predelavo s sterilizacijo pod pritiskom in zakopavanjem na pooblaščenem odlagališču
- uporabijo za proizvodnjo organskih gnojil ali sredstev za izboljšanje tal
- kompostirajo ali pretvorijo v bioplin
-se uporabijo na zemljišču brez predhodne predelave, kadar gre za gnoj, vsebino prebavnega trakta, ločeno od prebavnega trakta, mleko, proizvode iz mleka in kolostrum (za katere ni tveganja za širjenje katere koli nevarne prenosljive bolezni)
- se uporabijo kot gorivo za zgorevanje,
- uporabijo za proizvodnjo nekaterih proizvodov, ki se dajejo na trg v skladu s posebno ureditvijo, določeno z evropsko in slovensko zakonodajo.

ŽSP kategorije 3 se lahko predelajo na več načinov in so uporabni v različnih panogah in sicer se lahko:
- odstranijo kot odpadki s sežiganjem
- odstranijo ali predelajo s sosežiganjem
- odstranijo na pooblaščenem odlagališču (po predelavi)
- predelajo in uporabijo kot snovi za proizvodnjo krme za živali, hrane za hišne živali  in proizvodnjo organskih gnojil,
- uporabijo za proizvodnjo surove hrane za hišne živali
- kompostirajo ali pretvorijo v bioplin
- uporabijo kot gorivo za zgorevanje,
- -uporabijo za proizvodnjo nekaterih proizvodov, ki se dajejo na trg v skladu s posebno ureditvijo, določeno z evropsko in slovensko zakonodajo.


Kam lahko oddam ostanke klanja za lastno uporabo?  

ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo, lahko sami dostavite v podjetje KOTO d.o.o. oz. jih oddate na  vmesnih obratih Nacionalnega veterinarskega inštituta v Murski Soboti, Ptuju, Celju, Novem mestu in Novi Gorici. 

Za prevzem ŽSP kategorije 1 in 2 lahko tudi naročite storitev prevzema iz lokacije nastanka (na kmetijskih gospodarstvih) preko podizvajalca Nacionalnega veterinarskega inštituta - NVI  (dodatno se obračuna strošek prevzema). Prevzem in lastna dostava se izvajata le med delavniki.
ŽSP kategorije 3 lahko prav tako dostavite sami ali naročite njihov odvoz neposredno pri podjetju KOTO d.o.o.  Za naročilo pišite na rok.pustoslemsek@koto.si ali pokličite na 01 58 78 100 .

Sem fizična oseba, ali lahko oddam odpadke v KOTO d.o.o.?  

Tudi kot fizična oseba lahko ŽSP oddate v podjetje KOTO d.o.o.

Kakšen je način prevzema in transporta odpadka?  

Prevzem in transport živalskih stranskih odpadkov se izvajata različno – glede na kategorijo odpadka in mesto, kjer so ŽSP nastali.

ŽSP kategorije 1 in 2 prevzemamo v okviru izvajanja storitve gospodarske javne službe. Za ŽSP, ki so nastali pri registriranih obratih, morate najprej skleniti pogodbo s podjetjem KOTO d.o.o.. Sledi vključitev v sistem prevzemnih mest in zbiralnic ter kontinuiran proces zbiranja ŽSP po ustaljeni zbirni progi.
ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo (kmetijska gospodarstva), prevzema Nacionalni veterinarski inštitut, ki ima za to ustrezna pooblastila.
Za prevzem ŽSP kategorije 3 smo v podjetju KOTO d.o.o. prilagodljivi. Način prevzema in transporta dogovorimo  z vsako posamezno stranko individualno, glede na potrebe in potek delovnega procesa.

Katere dokumente moram izpolniti za oddajo ŽSP kategorije 3?  

Za ustrezno dokumentacijo bo na vhodu v naše podjetje poskrbela odgovorna oseba.
Dokumentacijo vam lahko pošljemo že prej po e-pošti. Zanjo lahko zaprosite prek spletnega obrazca ali pišete na rok.pustoslemsek@koto.si.

Kakšen je postopek prevzema ŽSP na vaši lokaciji?  

ŽSP prevzemamo vsak delovni dan od 9. do 14. ure. Ob prihodu se zglasite pri vratarnici, kjer boste prejeli vso potrebno dokumentacijo in navodila.

Ker v družbi KOTO d.o.o. prevzemamo odpadke na različne načine, priporočamo, da nas najprej pokličete na 01 58 78 158.
Skupaj bomo našli rešitev, ki vam najbolje ustreza.

Kolikšna je najmanjša količina odpadka, ki jo lahko prevzame KOTO d.o.o.?  

Pri prevzemu ŽSP ni omejitve.  Kljub temu pa priporočamo, da se manjše količine nastalih ŽSP združi in odda v večjih količinah ob enem prevzemu. Na takšen način zmanjšujemo obremenitve na okolje in optimiziramo stroške.

Morajo biti odpadki (ŽSP) odstranjeni iz embalaže?  

Zaželeno je, da so ŽSP ločeni od drugih anorganskih snovi. Skladno s predhodnim dogovorom  lahko ŽSP ločimo od ostalih snovi tudi v našem proizvodnem obratu.

Pokvarila se mi je zamrzovalna skrinja, kam z zamrznjenim mesom in/ali mesnimi izdelki?  

Pokvarjeno meso lahko oddate v podjetje KOTO. Za prevzem nas pokličite na  01 58 78 100 ali stopite v stik z nami prek spletnega obrazca.

 

Odpadna jedilna olja

Kje nastajajo odpadna jedilna olja?  

Odpadna jedilna olja, najpogosteje nastajajo v kuhinjah, industriji, obrti, storitvenih dejavnostih, vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih zavodih.

Kam lahko odvržem odpadno olje?  

Kuhinje in ostali gostinski obrati, ki proizvedejo več kot 20 obrokov dnevno, morajo v skladu z veljavno zakonodajo oddati odpadna jedilna olja in maščobe registriranemu zbiralcu odpadkov.
Fizičnim gospodinjstvom svetujemo, da odrabljeno olje shranijo v plastenkah in ga, ko naberejo zadostno količino, odpeljejo v najbližji zbirni center, kjer je prevzem brezplačen. 
Odpadna jedilna olja in maščobe lahko tudi osebno dostavite v podjetje KOTO d.o.o.

Ali lahko odlijem odrabljeno olje v kuhinjski lijak ali straniščno školjko?  

Odlivanje olj in maščob doma je prepovedano, saj s tem tvegate ne le zamašitev ali privabljanje različnih škodljivcev, temveč tudi onesnažujete širše okolje. Z odlivanjem odpadnih olj in maščob doma posredno onesnažujete površinske vode in podtalnice – že s samo 1 litrom onesnažite 1000 litrov vode.

Katera olja prevzema podjetje KOTO d.o.o.?  

V podjetju KOTO prevzemamo vsa odpadna jedilna olja in maščobe, ki se uvrščajo pod številko 20 01 25 na klasifikacijskem seznamu odpadkov. Odpadna jedilna olja prevzemamo in predelujemo v skladu z zahtevanimi predpisi.

Kaj se zgodi z odpadnimi olji in maščobami v podjetju KOTO d.o.o?  

Odpadna jedilna olja in maščobe so zelo koristni kot surovina za proizvodnjo biodizla in podobnih energentov. Biodizel je namreč alternativno pogonsko gorivo, ki izgoreva veliko bolj čisto, kakor običajno dizelsko gorivo, obenem pa je koristen tudi zato, ker predstavlja obnovljiv vir energije.
V podjetju KOTO d.o.o. odpadna jedilna olja in maščobe predelamo v surovino, ki je primerna za proizvodnjo biodizla. Pri tem sodelujemo z večjimi proizvajalci bio-goriv v Evropi.

 

Biorazgradljivi odpadki

Kateri odpadki so biološko razgradljivi?  

Med biološke odpadke odlagamo: kuhinjske odpadke (zelenjava, sadje, netekoči ostanki hrane, kavna usedlina, jajčne lupine, kavni filtri in čajne vrečke) pokvarjene prehrambne izdelke (hrana s pretečenim rokom), papirnate vrečke in robčke ter vrtne odpadke (vrtni odpadki, plevel, pokošena trava, rože, stara zemlja lončnic ipd.).

Med biološke odpadke ne odlagajte olja in maščob, mesa, kosti ali cigaretnih ogorkov.

Zakaj je potrebno ločevati biološke odpadke?  

Organski odpadki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, saj med gnitjem na odlagališčih proizvajajo  toplogredne pline z visokim potencialom globalnega segrevanja. Z ločenim zbiranjem biološko razgradljivih odpadkov poskrbimo za zmanjšano količino mešanih odpadkov, kar pomeni tudi manj toplogrednih plinov. Z ustrezno predelavo pa preprečujemo nekontrolirano gnitje in razkrajanje ter posledično zmanjšujemo onesnaženost zraka in podtalne vode.

Kaj se zgodi, če bioloških odpadkov ne ločujemo?  

Biološki odpadki predstavljajo veliko težavo, saj se pri nekontroliranem gnitju sproščajo toplogredni plini in izcedne vode, ki onesnažujejo zrak in vodo.  
Poleg tega z neločevanjem odpadkov povečujemo odlagalni prostor smeti in pri tem izgubljamo možnosti reciklaže – povrnitev materialov v ponovno uporabo.

Kam lahko odvržem večje količine prehrambnih izdelkov, ki jim je potekel rok uporabe oz. so se pokvarili?  

V primeru prehrambnih izdelkov s pretečenim rokom uporabe ali drugih pokvarjenih živil, nas pokličite ali nam pošljite e-sporočilo. Pri tem navedite vrsto odpadka, količino in kraj, kjer se nahaja.

Katere organske odpadke sprejema podjetje KOTO d.o.o.?  

V podjetju KOTO d.o.o. sprejemamo biorazgradljive odpadke, ki so klasificirani po spodaj navedenih šifrah:

 • 02 01 02 Odpadna živalska tkiva
 • 02 01 03 Odpadna rastlinska tkiva
 • 02 01 99 Odpadki, ki niso navedeni drugje
 • 02 02 03 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
 • 02 02 04 Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
 • 02 03 01 Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja
 • 02 03 04 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
 • 02 03 99 Odpadki, ki niso navedeni drugje
 • 02 05 01 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
 • 02 05 02 Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
 • 02 07 04 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
 • 16 03 06 Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05
 • 19 08 09 Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti
 • 20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij
 • 20 02 01 Biorazgradljivi odpadki
 • 20 03 02 Odpadki s tržnic

Za več informacij o sprejemu in vrsti odpadkov nas prej pokličite.

Kaj se zgodi z biološkimi odpadki, ki prispejo v podjetje KOTO d.o.o.?  

Biološke odpadke, ki prispejo v podjetje ustrezno predelamo. Večino biološko razgradljivih odpadkov izkoristimo za proizvodnjo bioplina oziroma t.i. zelene energije. Bakterije iz bioloških odpadkov namreč omogočajo, da s tehnološkimi postopki nastane plin. Ena tona bioloških odpadkov tako zadostuje za kar 60 kubičnih metrov plina oz. 120 kW elektrike.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami