Zelena energija

Bioplin je biogorivo, ki se uvršča med obnovljive vire energije.

S čisto in okolju prijazno tehnologijo proizvajamo bioplin iz biološko razgradljivih odpadkov in odpadnih voda.

Biološki proces proizvodnje bioplina poteka pri kontroliranih anaerobnih termofilnih pogojih v plinotesnih ogrevanih reaktorjih, imenovanih digestorji. Zajeta energija iz odpadkov se nato kontinuirano izrablja za soproizvodnjo električne in toplotne energije na plinskem motorju.

Uporaba bioplina znižuje emisije toplogrednih plinov v atmosfero in znatno prispeva v boju proti globalnemu segrevanju.

S proizvedeno zeleno električno energijo pokrivamo velik del porabe lastnega proizvodnega kompleksa. Toplota iz obnovljivih virov se v precejšnji meri izrabi za proizvodnjo pare in za ogrevanje prostorov v hladnem obdobju.

Z ekološko učinkovito tehnologijo stremimo k uresničevanju našega poslanstva, saj zmanjšujemo obremenjenost okolja in ohranjamo visoko stopnjo energijske učinkovitosti.


Bioplinska naprava

Proizvodnja bioplina:                    ~ 1.8 mio m³/leto
Električna energija                            ~  4,000 MWh/leto
Izkoristek toplote                            ~ 2,000 MWh/leto

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami